Toimiva perhe

Toimiva perhe

Perheen toimivuus on hyvin perhekohtainen ja yksilöistäkin riippuva asia. Jokainen perheenjäsen on ainutkertainen ja kokemukset perheestä henkilökohtaisia. Seuraavassa on kuitenkin joitakin näkökulmia, joilla näyttää olevan laajemminkin katsottuna perheen hyvinvointia edistäviä vaikutuksia.

1. Yksilöityminen ja itsenäisyys

 • perheenjäsenet ovat itsenäisiä ikätasonsa edellyttämällä tavalla
 • he tuntevat vastuunsa
 • heillä on riittävässä määrin itsetuntemusta ikäänsä nähden
 • toimivassa perheessä perheenjäsenten kesken vallitsee ajattelun, tuntemisen ja arvioinnin riippumattomuus
 • perheessä suvaitaan erilaisuutta
 • yksilöitynyt ihminen tunnistaa vahvuutensa, mutta myös heikkoutensa ja pyytää tarvittaessa apua

2. Vastavuoroisuus

 • edellyttää kykyä tunneperäiseen läheisyyteen
 • kyetään luottamuksen turvin liittymään toinen toisiinsa

3. Joustavuus

 • perheenjäsenet kykenevät sopeutumaan ja joustamaan vaihtuviin olosuhteisiin ja muutosprosesseihin

4. Pysyvyys

perheenjäsenten vuorovaikutussuhteissa vallitsee:

 • turvallisuus
 • vastuullisuus

5. Selvä havaitseminen

 • henkilöillä on realistinen tietoisuus itsestä ja toisista
 • tapahtumista tehdään selvät yhteiset havainnot
 • vahvistetaan samansuuntaisesti yhdessä koetut ongelmatilanteet

5. Selvä kommunikaatio

 • tunteiden, tarpeiden ja toiveiden jakaminen
 • tiedonjako toimii perheessä hyvin, myös lapset pidetään heitä koskevissa asioissa ajan tasalla
 • väärinymmärrysten välttämiseksi annettu viesti / kommunikaatio tarkistetaan

7. Roolien vastaavuus

 • noudatetaan yhdessä sovittuja, toinen toisiaan kunnioittavia käyttäytymismuotoja
 • yksilö täydentää rooliparinsa roolia

8. Selvät sukupolvien väliset rajat

 • vanhemmat hoitavat toimeenpanevaa kontrollia
 • kukin sukupolvi liittyy läheisemmin omaan sukupolveensa eikä haeta liittolaista esim. omista vanhemmista tai lapsista

Hanna-Liisa Konttinen, perheneuvoja